Prohlášení o ochraně soukromí

ÚVOD

Společnost Danone a.s., se sídlem V parku 2294/2, 148 00, Praha 4 – Chodov, IČO: 452 72 972, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 1514 (dále jen „Danone a.s.“) si uvědomuje, že můžete mít možné obavy z toho, jak jsou používány Vaše osobní údaje. Uznáváme důležitost ochrany vašeho soukromí.

Toto Prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, jak společnost Danone shromažďuje spravuje Vaše osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně soukromí dále obsahuje informace o tom, které údaje shromažďujeme, jak je užíváme, proč je potřebujeme a jak Vám to může být k užitku. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky nebo chcete-li uplatnit kterékoli z vašich práv jakožto subjektu údajů, kontaktujte nás zde.

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 25. 5. 2018.

ZÁKLADNÍ ZÁSADY A NÁŠ ZÁVAZEK CHRÁNIT SOUKROMÍ

V Danone jsme povinni chránit Vaše právo na soukromí. Máme za cíl chránit všechny osobní údaje, které máme u sebe, odpovědným způsobem spravovat Vaše osobní údaje a transparentně uplatňovat své postupy. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme se sami zavázali dodržovat tyto základní zásady:

1. Nejste povinni poskytovat žádné osobní údaje, které požadujeme. Pokud se však rozhodnete je neposkytnout, nemusíme být schopni poskytovat Vám některé služby nebo výrobky;

2. Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně soukromí nebo ke konkrétním účelům, které s Vámi sdílíme a/nebo s nimiž jste dali souhlas;

3. Snažíme se shromažďovat, zpracovávat a užívat co možná nejméně osobních údajů;

4. Pokud shromažďujeme Vaše osobní údaje, snažíme se uchovávat je v podobě co možná nejpřesnější a nejaktuálnější;

5. Jestliže námi shromážděné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný účel a není od nás na základě platné právní úpravy vyžadováno je uchovávat, učiníme vše, co budeme moci, k jejich výmazu, zničení nebo trvalé anonymizaci;

6. Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jiným způsobem než tak, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které shromažďujeme, se liší v závislosti na účelu jejich shromažďování a výrobku nebo službě, které Vám poskytujeme.

Můžeme obecně shromažďovat přímo od Vás tyto druhy osobních údajů:

a) osobní kontaktní údaje, například Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, a telefonní čísla;

b) přístupové údaje k účtu, například vaše uživatelské ID, uživatelské jméno a heslo u e-mailu. To je nezbytné k vytvoření osobního uživatelského účtu v jedné z našich internetových komunit;

c) komunikace s Vámi, včetně jejich nahrávek, které mohou obsahovat podrobnosti našich rozhovorů prostřednictvím chatu, linek péče o zákazníky a/nebo zákaznické služby;

d) demografické údaje, například Váš věk a pohlaví a preference v oblasti životního stylu. K těmto preferencím může patřit preference některých výrobků, které nabízíme, a Váš zájem o tyto výrobky;

e) historii Vašeho prohlížeče, například stránky, které prohlížíte, datum a místo jejich prohlížení a IP adresu;

f) platební údaje, např. o Vaší kreditní kartě nebo číslu bankovního účtu;

g) údaje o Vašem zdravotním stavu;

h) údaje týkající se způsobu výkonu Vašeho povolání a Vaší specializaci;

i) údaje o jiných osobách, např. o členech vaší rodiny, pokud je poskytnete přímo nám;

j) profily na sociálních sítích;

k) pokud u nás požádáte o zaměstnání, budeme sbírat dodatečné osobní údaje, např. o Vaší pracovní praxi, vzdělání a referencích od zaměstnavatelů. 

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat i nepřímo, a to tehdy, když:

a) sdílíte obsah na stránkách sociálních médií, na webových stránkách nebo aplikacích souvisejících s našimi výrobky nebo v reakci na naše propagační materiály na sociálních médiích; nebo

b) čteme nebo shromažďujeme Vaše osobní údaje v rámci údajů shromážděných jinými webovými stránkami (můžeme například umístit reklamu na webových stránkách třetí osoby, a když kliknete na tuto reklamu, můžeme získat informace o Vás a jiných návštěvnících těchto webových stránek, abychom mohli změřit dosah a úspěch takové reklamy).

PROČ SHROMAŽĎUJEME A UŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje shromažďujeme proto, abychom Vám mohli poskytovat ty nejlepší internetové zážitky a vysoce kvalitní zákaznický servis. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, uchovávat, užívat a zpřístupňovat zejména k těmto účelům:

a) ke zpracovávání Vašich plateb,

b) k tomu, abychom vás informovali o stavu Vaší objednávky,

c) k tomu, abychom mohli vyřídit Vaše dotazy a žádosti a posuzovali a řešili veškeré reklamace, žádosti a stížnosti;

d) ke zpracovávání a zodpovídání Vašich dotazů nebo proto, abychom Vás mohli kontaktovat a zodpovědět Vaše dotazy a/nebo žádosti;

e) za účelem vývoje a zdokonalování našich výrobků, služeb, způsobů komunikace a fungování našich webových stránek;

f) abychom vám mohli sdělovat informace o produktech, službách, událostech a/nebo vzdělávacích materiálech, přičemž některé z nich mohou být propagačního charakteru;

g) spravování Vaši registrace a/nebo předplatného našeho informačního bulletinu nebo jiných komunikačních prostředků;

h) za účelem řízení našich každodenních obchodních potřeb souvisejících s Vaší účastí v našich soutěžích, loteriích nebo propagačních aktivitách nebo Vašich poptávkách, požadavcích či dotazech;

i) k ověřování totožnosti osob, které nás kontaktují telefonicky, pomocí elektronických prostředků nebo jinak;

j) za účelem školení a kontroly jakosti;

k) za účelem porozumění a posouzení zájmů, přání a měnících se potřeb zákazníků, abychom mohli zdokonalovat své webové stránky, stávající výrobky a služby a/nebo vyvíjet nové výrobky a služby;

l) za účelem poskytování personalizovaných výrobků a sdělení a doporučování výrobků Vám jakožto zákazníkům.

m) realizace marketingových průzkumů;

n) realizace spotřebitelských soutěží, věrnostních programů, kongresů a jiných společenských akcí;

o) výběru zaměstnanců. 

Vaše osobní údaje můžeme rovněž potřebovat k dodržení zákonných povinností nebo v rámci smluvního vztahu s Vámi.

Když budeme shromažďovat a užívat Vaše osobní údaje pro výše uvedené nebo jiné účely, budeme Vás o tom informovat předem nebo při shromažďování těchto údajů.

V příslušných případech Vás požádáme o souhlas se zpracováváním osobních údajů. Dáte-li souhlas s tímto zpracováním, máte právo jej kdykoli odvolat.

VAŠE PRÁVA

Když zpracováváme Vaše osobní údaje, máte k dispozici řadu práv, která můžete kdykoli uplatnit. Dále uvádíme přehled těchto práv společně s tím, co pro Vás znamenají. Svá práva můžete uplatnit kdykoli prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu

Máte právo získat kdykoli přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo aktualizaci. Chápeme důležitost tohoto práva, a pokud je chcete uplatnit, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo na přenositelnost údajů

Vaše osobní údaje jsou přenositelné. To znamená, že mohou být přemístěny, kopírovány nebo přenášeny elektronicky. Toto právo však platí pouze tehdy, když

a) jste dali souhlas se zpracováním osobních údajů;

b) osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy;

c) osobní údaje jsou zpracovávány automaticky.

Pokud chcete vykonat své právo na přenositelnost údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, jestliže:

a) Vaše osobní údaje již nejsou zapotřebí pro účely, pro něž jsme je shromáždili; nebo

b) zrušíte svůj dřívější souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste nám dali, a neexistuje žádný jiný právní důvod ke zpracovávání těchto osobních údajů; nebo

c) vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; nebo

d) vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem zajištění oprávněných zájmů společnosti Danone (např. ke zdokonalování uživatelských zážitků na webových stránkách);

e) osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem; nebo

f) Vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem dodržení právních předpisů.

Pokud chcete vymazat své osobní údaje, které uchováváme, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.

Jestliže osobní údaje, které shromažďujeme, již nejsou zapotřebí k žádnému účelu a my nejsme ze zákona povinni je uchovávat, uděláme vše, co budeme moci, abychom je vymazali, zničili nebo trvale anonymizovali.

Právo na omezení zpracovávání

Máte právo omezit zpracování svých osobních údajů, jestliže

a) se domníváte, že Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné; nebo

b) osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu se zákonem, ale namísto výmazu si přejete, abychom omezili jejich zpracovávání; nebo

c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili, ale vy tyto údaje požadujete k potvrzení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo

d) jste vznesli námitku proti zpracovávání svých osobních údajů a čekáte na ověření toho, zda vaše zájmy související s touto námitkou převažují nad oprávněnými zájmy ke zpracovávání Vašich osobních údajů.

Pokud chcete omezit zpracovávání svých osobních údajů, spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky a my podnikneme přiměřené kroky k tomu, abychom vyhověli Vaší žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Spojte se s námi prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Máte právo podat přímo u dozorového orgánu stížnost ohledně našeho zpracovávání osobních údajů. Dozorovým orgánem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Chápeme význam zabezpečení Vašich osobních údajů a činíme vše, co je v našich silách, za účelem jejich ochrany před zneužitím, zásahy, ztrátou, neoprávněným přístupem, modifikací nebo zpřístupněním. Zavedli jsme řadu bezpečnostních opatření na ochranu Vašich osobních údajů. Máme například zavedeny kontroly přístupu, používáme firewally a zabezpečené servery a osobní údaje šifrujeme.

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při sdílení Vašich osobních údajů se spřízněnými společnostmi a jinými organizacemi zajišťujeme, abychom tak činili pouze s těmi organizacemi, které zabezpečují a chrání Vaše osobní údaje a dodržují příslušné právní předpisy na ochranu soukromí stejným nebo obdobným způsobem jako my.

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani zpřístupňovány jinak, než je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Vaše údaje však sdílíme tehdy, když je to vyžadováno ze zákona a/nebo státními orgány. Vaše osobní údaje budou sdíleny k uvedeným účelům s těmito třetími osobami:

Kategorie třetích osob:Druh údajů:Účely:
Společnosti v rámci skupiny DanoneVšechny typy osobních údajů, které Danone zpracováváRozvíjení a zlepšování našich produktů, služeb a komunikace; interní audit; pochopení a posouzení zájmů, požadavků a potřeb zákazníků
Společnosti poskytující služby v oblasti marketingu, služeb a prodejeOsobní kontaktní údaje, sociální profily, registrační údajeDistribuce informačních bulletinů a pozvánek na akce, direct mailové aktivity, marketingové průzkumy, zasílání upozornění na spotřebitelské soutěže a jejich realizace (včetně vyhodnocení), zobrazování relevantní reklamy na platformách třetích stran
Společnosti poskytující hostingové/cloudové služby a jiné služby v IT podpoře a bezpečnostiVšechny typy osobních údajů, které Danone zpracováváPronájem prostoru pro účely uchovávání elektronických údajů, tvorba a provoz webových stránek, podpora IT
Poskytovatelé zdravotní péče a konzultanti v oblasti výživyOsobní kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu subjektu údajů, záznam komunikaceVyřízení a odpověď na dotaz specifikovaný v komunikaci s infolinkou
Telekomunikační operátorOsobní kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu subjektu údajů, záznam komunikaceZabezpečení infolinky, vyřízení a odpověď na dotaz specifikovaný v komunikaci s infolinkou
Poskytovatelé služeb elektronických komunikací a poštovních a doručovacích služeb, poskytovatelé platebních služebOsobní kontaktní údajePoskytnutí služby v souvislosti s obchodní činností Danone

SDÍLENÍ ÚDAJŮ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Jsou-li zpracovávány mimo EHP, Danone zajistí, aby bylo toto přeshraniční zpracovávání údajů chráněno patřičnými bezpečnostními opatřeními.

K bezpečnostním opatřením, která používáme k ochraně přeshraničního zpracování údajů, patří:

a) Vzorové smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Tyto standardní smluvní doložky poskytují dostatečné zabezpečení ke splnění požadavků na odpovídající zabezpečení stanovených v Evropském nařízení o ochraně osobních údajů; nebo

b) certifikace, které dokládají, že třetí osoby mimo EHP zpracovávají osobní údaje způsobem, který je v souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů. Tyto certifikace schvaluje buď Evropská komise, kompetentní dozorový orgán nebo příslušný národní akreditační orgán podle Evropského nařízení o ochraně osobních údajů.

AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Co se týče některých služeb a výrobků, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje automatickými prostředky. To v zásadě znamená, že rozhodnutí jsou přijímána automaticky bez lidského zásahu.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat za účelem profilování, abychom předvídali Vaše chování na našich webových stránkách nebo výrobky či služby, které by Vás mohly zajímat.

Pokud hodláme použít tyto metody, budeme Vás samozřejmě informovat a dáme Vám možnost vznést předem námitku proti takovému zpracování. Máte rovněž možnost se s námi spojit a získat další informace o tomto zpracování.

COOKIES A JINÉ TECHNOLOGIE

Vaše osobní údaje můžeme rovněž shromažďovat prostřednictvím cookies a jiných technologií. To může nastat tehdy, když navštívíte naše webové stránky nebo webové stránky třetích osob, prohlédnete si naše internetové propagační materiály nebo použijete naše mobilní aplikace/mobilní aplikace třetích osob, přičemž se může jednat o tyto údaje:

a) informace o prohlížeči a operačním systému na vašem zařízení;

b) IP adresu zařízení, které používáte;

c) naše webové stránky, které si prohlížíte;

d) odkazy, na které klikáte, když používáte naše služby.

Další informace viz naše Prohlášení o cookies.

ÚDAJE O OCHRANĚ SOUKROMÍ DLE MÍSTNÍHO PRÁVA

Danone a.s. dodržuje povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (v tomto dokumentu označené jako „Evropské nařízení o ochraně údajů“ a platných právních předpisů, které v České republice implementují Evropské nařízení o ochraně údajů.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Skupina Danone ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů. Máte-li dotazy, připomínky nebo stížnosti ohledně tohoto Prohlášení o ochraně soukromí nebo zpracování Vašich osobních údajů, spojte se s námi nebo s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů prostřednictvím naší kontaktní stránky.

Nastavenie cookies

Nezbytné cookies
Tyto soubory cookies jsou pro provoz webových stránek nepostradatelné a nemohou být vypnuty. Obvykle se nastavují pouze jako reakce na akci uživatele, která se považuje za žádost o službu (nastavení požadavků na soukromí, přihlášení, vyplňování formulářů atd.). Tyto soubory cookies můžete vypnout v nastavení prohlížeče, nebo můžete požádat o upozornění, když je používáte, ale některé části stránky nebudou v tomto případě fungovat.
Analytické cookies
Umožňují zaznamenávat počet návštěv a zdroje provozu, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost našich webových stránek. S jejich pomocí můžeme zjistit, které stránky jsou nejvíce a nejméně populární a jakým způsobem návštěvníci využívají naše webové stránky. Pokud nepovolíte používání těchto souborů cookies, nebudeme vědět, kdy navštívíte naše webové stránky a nebudeme moci ověřit výkonnost těchto webových stránek.
Personalizační cookies
Tyto soubory cookies umožňují lepší a personalizovanější provoz. Jsou nastaveny buď námi, nebo třetími stranami, jejichž služby doplňují naše stránky. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, nemusí služby fungovat správně.
Cookies pro zobrazení cíleného obsahu
Tyto cookies mohou být nastaveny našimi reklamními partnery prostřednictvím našeho webu s cílem posoudit zájem uživatele a zobrazovat reklamy, které je zajímají na jiných webových stránkách. Neuvádějí přímo osobní údaje, ale spoléhají na jedinečnou identifikaci prohlížeče uživatele a zařízení připojených k Internetu. Pokud nepovolíte používání těchto souborů cookies, budou se zobrazené reklamy méně zaměřené na vaše zájmy.
Actimel používá na této webové stránce cookies. S vaším souhlasem je budeme používat k měření a analýze užívání webových stránek (analytické cookies), k přizpůsobování webových stránek vašim zájmům (personalizační cookies) a k tomu, abychom vám mohli poskytovat příslušné reklamy a informace (cílené cookies). Používání stránky bez změny nastavení souborů cookies znamená, že budou umístěny na vašem koncovém zařízení. Další informace naleznete v prohlášení o souborech cookies.